Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Still til valg!

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal starte arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget.

Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, bes det om at dere gir beskjed i god tid om dette. Vi vil også minne om at det er uforpliktende å komme på intervju med oss og at valgkomiteen jobber under taushetsplikt.

Velferdstingets valgkomite kan kontaktes dersom du har spørsmål på valgkomiteen@studentvelferd.no eller ved valgkomitéens leder, Axel Klanderud på axelilar@gmail.com.

Valgkomiteen består av:

Det bes om at alle kandidaturkunngjøringer gjøres digitalt ved å fylle ut Skjema for å stille til valg i Velferdstinget våren 2022.

Frist for å stille og bli vurdert av Valgkomiteen er 10. mai. Man kan også stille til valg etter fristen, men kandidaten vil da ikke bli vurdert av komiteen.

Valgmøtet finner sted på Universitetet i Oslo, 30. mai 2022.

Før valgmøtet arrangeres en sofaprat med kandidatene den 19. mai, hvor kandidater er invitert til å delta – og ikke-kandidater hjertelig invitert til ta del som publikum.

NB! Kandidatskjemaene vil bli publisert og alt som fylles ut er offentlig, med mindre annet er spesifisert. Om du ønsker å inkludere et bilde må dette ettersendes til adm@studentvelferd.no innen 10. mai.


Disse vervene kan du stille til:

ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for den daglige driften av Velferdstinget og holder til på vanligvis til på Villa Eika ved Universitetet i Oslo, Blindern. Arbeidsutvalget er Velferdstingets (VT) saksbehandler. Dette innebærer at AU arrangerer og forbereder Velferdstingets møter. AU følger opp VTs vedtak i samråd med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og påvirker SiO gjennom Hovedstyret og representantene i delstyrene. AU pleier kontakten med de lokale tillitsvalgte og studentene på SiOs medlemsinstitusjoner. I tillegg jobber AU med Norsk studentorganisasjon og Organisasjonen for norske fagskoler opp mot nasjonale og lokale myndigheter, samt tjenestetilbydere som for eksempel Ruter. AU fungerer som Velferdstingets ansikt utad i pressen og driver kampanjearbeid og arrangerer ulike aksjoner og kampanjer. Tillitsvalgte i Arbeidsutvalget ansettes i Velferdstinget i fulltidsstillinger og lønnes etter lønnstrinn 25. Arbeidsutvalget velges for ett år, med funksjonstid fra 1.7.2022 til 30.6.2023.

Valgkomiteen skal innstille på følgende verv til arbeidsutvalget:

Leder har det overordnede ansvar for Velferdstingets arbeidsutvalg. Hen har hovedansvaret for kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret og i alle SiOs delstyrer. Leder har interne og eksterne representasjonsoppgaver, og er kontaktperson opp mot ledelsen i SiO. Leder er kontakt- og talsperson overfor eksterne aktører og samarbeidspartnere som media, samskipnad, andre studentdemokratier, politikere og lignende. Sammen med administrasjonsleder, har leder økonomiansvar, og delvis arbeidsgiveransvar for Velferdstingets administrasjon.

Nestleder er leders stedfortreder. Nestleder tar ofte på seg en prosjektlederrolle og har de siste årene hatt ansvar for store enkeltprosjekter. Nestleder har hovedansvar for fordeling av tilskudd til studentmediene og -kulturinstitusjonene i Oslo og Akershus over semesteravgiften. Nestleder har også et særskilt ansvar for oppfølging og kontakt med disse tilskuddsmottakerne. Nestleder har ansvar for oppfølging av Velferdstingets interne komiteer, samt oppfølging med relevante eksterne komiteer.

Samarbeidsansvarlig har ansvar for informasjonsflyten fra AU til studenter tilknyttet SiO og studentpolitikken i Oslo. Dette innebærer en oppfølging av studentdemokratiene ved de ulike samskipnadsinstitusjonene og informasjonsarbeid rundt VTs mål og virke. Samarbeidsansvarlig er ansvarlig for VTs eksterne relasjonsbygging. Hen har et spesielt ansvar for å følge opp og skolere de lokale studentdemokratiene tilknyttet Velferdstinget. I tillegg har samarbeidsansvarlig sammen med administrasjonskonsulenten ansvar for å innkalle til og holde Valgforsamling for de mindre høyskolene i forkant av konstituerende VT-møte hver høst. Hjemmesiden www.studentvelferd.no, siden til VT på Facebook og evt. andre sosiale medier skal følges opp av samarbeidsansvarlig. Samarbeidsansvarlig har i tillegg ansvar for VTs profil og utadrettede aktivitet som organisasjon. Hen har ansvar for VTs profileringmateriell og koordinering, og utarbeiding av kampanjer. Utarbeidelsen og gjennomføringen av VTs utadrettede aktivitet bør gjøres i samarbeid med politikk- og medieansvarlig.

Politikk- og medieansvarlig har ansvar for å innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle politiske saker for Velferdstinget. Hen skal orientere både arbeidsutvalget og Velferdstinget muntlig om dette på hvert møte. Hen har ansvaret for å utarbeide og oppdatere Velferdstingets overordnede politiske strategier og mediestrategier for perioden. Politikk- og medieansvarlig er ansvarlig for å initiere medieutspill i samråd med resten av AU. Hen har hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre lobbymøter i samarbeid med leder. Politikk- og medieansvarlig skal bidra med utarbeidelsen og gjennomføringen av kampanjer i samarbeid med samarbeidsansvarlig.

VELFERDSTINGETS KONTROLLKOMITE

Kontrollkomiteen (KK) har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets regelsamling blir fulgt. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av Velferdstingets representanter og vararepresentanter. De tre som sitter i KK har plassfratredelse i VT, dvs. at de trer ut som ordinære VT-representanter og mister stemmerett i forsamlingen. I tillegg skal KK kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god regnskapsskikk.

Det skal velges tre medlemmer til Kontrollkomiteen for ett år. Funksjonstiden er 1.7.2022 til 30.6.2023.

MEDLEMMER TIL KULTURSTYRET

Kulturstyret (KS) fordeler midler fra semesteravgiften til studentforeninger og studentarrangementer. Kulturstyret består av 11 faste representanter hvorav én er leder og én er nestleder, samt 6 vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Nestleder konstitueres av Kulturstyret, mens leder velges av VT under høstvalgmøtet. Vervene er honorert per KS-møte. Kulturstyremedlemmer får møtehonorar på 0,2 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer for hvert KS-møte de deltar på.

Det skal velges fem styremedlemmer med en funksjonstid på to år. Funksjonstiden er fra 1.7.2022 til 30.6.2024.

Det skal også velges seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge for ett år. Varamedlemmer innstilles ikke på av valgkomiteen. Funksjonstiden er fra 1.7.2022 til 30.6.2023.

LEDER AV VELFERDSTINGETS VALGKOMITE

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å innstille på personer til verv som er på valg ved henholdsvis Velferdstingets konstituerende møte og Velferdstingets valgmøte. VKs oppgaver og arbeidsmåte er regulert i Velferdstingets vedtekter. Leder av VK har plassfratredelse i VT, dette vil si at hen trer ut som ordinær VT-representant og mister stemmerett i forsamlingen.

Det skal velges fem medlemmer av valgkomiteen for ett år. Blant de fem medlemmene velges det en leder ved særskilt valg. Valgkomiteen innstiller kun på leder av valgkomiteen. Funksjonstiden er 1.7.2022 til 30.6.2023.

 

LEDER AV INTERNASJONAL KOMITÉ

Som organ for samarbeid og dialog mellom internasjonale studenter og Velferdstinget i Oslo og Akershus jobber Velferdstingets Internasjonale Komité for en best mulig studentvelferd for internasjonale studenter i Oslo og Akershus. Komiteens leder har møteplikt i Velferdstinget

Regulær valgperiode er fra høstseminar til høstseminar påfølgende år. Vervet står til valg fordi tidligere leder av Internasjonal Komité har trukket seg fra vervet. En velges altså som leder med funksjonstid fra 1.7.2022 til 3.9.2022 – når Velferdstingets Høstseminar holdes. Det vil da være mulig å stille til valg som leder frem til 2023’s høstseminar.

As an organ for cooperation and dialogue between international students and the Welfare Council of Oslo and Akershus, International Committee works for a better student welfare for international students in Oslo and Akershus.

The positions regular period is from the Welfare Council’s Autumn Seminar to the next year’s Fall Seminar. The position is open for election as the previous leader of the International Committee has resigned. One is elected as leader from the 1.7.2022 to 3.9.2022, when the Welfare Council’s Autumn Seminar is held. At the seminar, it will be possible to candidate for leadership until 2023’s Autumn Seminar.


Verv som det også skal velges til, men som valgkomiteen ikke innstiller på:

VARA TIL KULTURSTYRET

Kulturstyret (KS) fordeler midler fra semesteravgiften til studentforeninger og studentarrangementer. Kulturstyret består av 11 faste representanter hvorav én er leder og én er nestleder, samt 6 vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Nestleder konstitueres av Kulturstyret, mens leder velges av VT under høstvalgmøtet. Vervene er honorert per KS-møte. Kulturstyremedlemmer får møtehonorar på 0,2 % av lønnstrinn 20 etter statens lønnsregulativer for hvert KS-møte de deltar på.

Det skal velges seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge for ett år. Varamedlemmer innstilles ikke på av valgkomiteen. Funksjonstiden er fra 1.7.2022 til 30.6.2023.

Det velges også fem styremedlemmer. Styremedlemmer innstilles på av Valgkomiteen.

MEDLEM AV VELFERDSTINGETS VALGKOMITE

Valgkomiteen (VK) har som oppgave å innstille på personer til verv som er på valg ved henholdsvis Velferdstingets konstituerende møte og Velferdstingets valgmøte. VKs oppgaver og arbeidsmåte er regulert i Velferdstingets vedtekter. Leder av VK har plassfratredelse i VT, dette vil si at hen trer ut som ordinær VT-representant og mister stemmerett i forsamlingen.

Det skal velges fem medlemmer av valgkomiteen for ett år. Blant de fem medlemmene velges det en leder ved særskilt valg. Valgkomiteen innstiller kun på leder av valgkomiteen. Funksjonstiden er 1.7.2022 til 30.6.2023.

STYRET I UNIVERSITAS

Det skal nomineres en styreleder og en styrerepresentant til styret i Universitas, med personlig vara. Funksjonstiden er fra 1.7.2022 til 30.6.2024. Universitas har styremøter 3-4 ganger i semesteret, og styret jobber primært med foreningens økonomi og strategi. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Universitas, slik at det er en forsvarlig organisering av virksomheten.

Det ses på som lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille. Ta gjerne kontakt med nestleder i arbeidsutvalget, Marius Torsvoll, hvis det er noen spørsmål.

STYRET I RADIO NOVA

Det skal nomineres to medlemmer til styret i Radio Nova, derav styreleder med personlig vara og et styremedlem med personlig vara. Funksjonstiden for leder er fra 1.7.2022 til 30.6.2024, det ordinære styremedlemmet sitter kun for ett år og har dermed funksjonsperiode fra 1.7.2022 til 30.6.2023. Det avholdes styremøter ca. hver tredje uke der de tar seg av strategi, økonomi og retningslinjer for Radio Nova. Styret vedtar og reviderer budsjett, har kontroll på regnskap og tar mye av ansvaret for drift og planlegging. Det er viktig at styremedlemmene får en god oversikt i Radio Nova, slik at det er en forsvarlig organisering av virksomheten.

Det ses på som et lærerikt og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille. Ta gjerne kontakt med nestleder i arbeidsutvalget, Marius Torsvoll, hvis det er noen spørsmål.

ARGUMENT

Styret i Argument har ansvaret for å forvalte, føre tilsyn og påse at den daglige ledelse og foreningens generelle virksomhet foregår på en betryggende måte. Utover dette skal de fastsette og revidere budsjett, sette planer for foreningen og revidere planer for foreningen.

Det ses på som lærerike og spennende verv, og vi vil oppfordre de som har lyst til å stille. Ta gjerne kontakt med nestleder i arbeidsutvalget, Marius Torsvoll, hvis det er noen spørsmål.

Det skal nomineres styreleder for ett år, etter forslag fra styret i Argument. Det skal i tillegg nomineres ett styremedlem til styret i Argument, for ett år.

 

Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til bes det om at dere gir beskjed i god tid om dette. Vi vil også minne om at det er uforpliktende å komme på intervju og at valgkomiteen jobber under taushetsplikt.

Søk her: Skjema for å stille til valg i Velferdstinget våren 2022

Del på Twitter Del på Facebook