Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget.

Kandidater som har stilt til valg så langt kan sees her: Kandidater til verv i Velferdstinget høsten 2023.

Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, bes det om at dere gir beskjed i god tid om dette.
Vi vil også minne om at det er uforpliktende å komme på intervju med oss og at valgkomiteen jobber under taushetsplikt.

Dersom du ønsker å stille til valg fyller du ut dette skjemaet. Dersom du har spørsmål rundt det å stille til valg kan du ta kontakt med leder av valgkomiteen Isak Diesen på epost: eller hele valgkomiteen på: valgkomiteen@studentvelferd.no.

De andre som sitter i valgkomiteen er:

NB! Kandidatpresentasjon, navn, bilde, studiested og hvilket verv du stiller til vil bli publisert offentlig på våre nettsider.

Frist for å stille og vurderes av valgkomiteen er klokken 23:59 7. november. Det er mulig å stille etter 7. og helt frem til valget på møtet den 4. desember, men da går man glipp av muligheten til å vurderes av valgkomiteen.

For de som stiller til medlem og styreleder i SiO vil det være en sofaprat den 13. november kl 17–19 på Chateau Neuf. 

Viktig informasjon ang. hovedstyret: Det skal velges 3 nye medlemmer til hovedstyret. Hovedstyret har totalt 5 studentrepresentanter. Når valget av alle medlemmene er ferdig, vil styreleder velges blant disse 5. Stiller man dermed som leder, stiller man også som medlem, og man kan ende opp med å bli valgt som medlem, men ikke styreleder.

Disse vervene kan du stille til:

SiOs hovedstyre

Samskipnaden SiO er Norges største samskipnad. De leverer tjenester til ca. 80 000 studenter i Oslo og Akershus. Hovedstyret er det øverste organet i SiO og består av 10 representanter. Fem av disse representantene er studentrepresentanter valgt av Velferdstinget. Nå er tre av disse representantplassene på valg. Alle styremedlemmer i hovedstyret må også ha en personlig vara.

Hovedstyret har et overordnet ansvar for SiO. Styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personlig ansvar for de beslutninger som tas i styret. Det er et stort ansvar, men veldig givende arbeid.

Vervet er honorert av SiO.

 

Styreleder i SiO

Styreleder i hovedstyret har dobbeltstemme i hovedstyret. Siden styreleder er en student betyr det at det er studentflertall i beslutningene hovedstyret tar på vegne av studentsamskipnaden. Som styreleder i SiO er du samskipnadens øverste leder, og sammen med resten av styret har du mulighet til å direkte påvirke og bestemme over SiOs viktigste strategiske retningsvalg og råde over et milliardkonsern. Det er ikke alle studenter som kan skrive det på CV-en!

Styreleders viktigste oppgave er først og fremst å lede styremøtene, men du får også mulighet til å følge opp en engasjert administrasjon mellom møtene og representere styret utad i både politiske møter og i media. Her vil du altså få mulighet til å arbeide videre for at SiOs tjenestetilbud skal fortsette å være det beste for de ca. 80.000 studentene våre.

Vervet er honorert av SiO.

 

Leder av Kulturstyret
Lederen av Kulturstyret har ansvaret for å lese og innstille på alle innkomne søknader til Kulturstyret og kalle inn til møtene sammen med administrasjonen. I tillegg har leder ansvar for å følge opp og avtale møter med søkere dersom det trengs, og for den daglige kontakt med administrasjonen og oppfølging av Kulturstyret. Leder av Kulturstyret er styrets kontaktperson overfor media, foreninger, SiO, lærestedene og andre. Hvis du engasjerer deg for studentfrivilligheten, synes det er givende å følge opp foreninger og kunne tenke deg å samarbeide med SiO Foreninger er dette vervet for deg! Som leder av Kulturstyret får du en 30 % ansettelse i 1 år, hvorav 20 % skal brukes på Villa Eika og 10 % brukes til forespørsler som skjer utenfor kontortid. Dette er et fint inntektsgivende verv ved siden av studiene!  

 

Klageutvalg for tildeling av bolig
Det skal velges én representant for to år, og to representanter for ett år, alle med personlige varaer. Klageutvalget består av 3 studentstyremedlemmer og 2 representanter fra SiO Bolig. Klageutvalget skal behandle klager som kommer inn på grunn av avslag på søknad om studentbolig. Dette organet har møter gjennom året ved behov. Så hvis dette er et arbeid du mener er viktig blir fulgt opp med et studentperspektiv kan dette være noe for deg. Det er forventet at dette er et særdeles lite arbeidskrevende verv da det ikke har vært så mange saker oppe de siste årene.

Vervene er honorert av SiO.  

 

SiO Mat og drikke
Styret i SiO Mat og drikke er ansvarlig for å følge opp driften av SiOs serveringssteder, herunder kafeer, kaffebarer, kioskdrift og kantiner. Styret følger opp SiO Mat og drikke sin administrasjon og fastsetter budsjett. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes 3-4 ganger i året, samt at studentrepresentanten har møteplikt på Velferdstingets møter.

Vervet er honorert av SiO.

Styringsgruppen for Studenthuset i St. Olavs gate 23
Styringsgruppen møtes ca. månedlig og er et besluttende organ for prosjektet og vil i liten grad utføre praktiske oppgaver. Gruppen skal på vegne av studentene og SiO ivareta forankringen av prosjektet i Velferdstinget og studentmassen. Styringsgruppen har blant annet ansvar for å beslutte forslag fra prosjektgruppen og sikre god dialog og eventuelle vedtak i hovedstyret og VT/VT-AU.

Velferdstinget velger tre representanter til styringsgruppen for det nye studenthuset. To av disse plassene vil foreslås holdt av til styrelederne i Det Norske Studentersamfund og styreleder i Studentrum (driftsforeningen ved det nye studenthuset), mens det velges én fast representant og én vararepresentant under høstvalgmøtet. Valgperioden er for kalenderåret 2024.

Vervet er ikke honorert.
Godt valg!

Del på Twitter Del på Facebook