Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Om valgprosessen
Velferdstinget valgkomite for 2023/2024 har bestått av Isak Grov Diesen (leder), Niamh Brekkhus, Yosef Ihdego, Muna Guleid og Anita Stellander. På grunn av habilitetsbetraktninger og personlige årsaker har noen medlemmer stått over deler av valgprosessen.

For å få bedre forståelse hva som kreves av medlemmene og styreleder i hovedstyret har leder av valgkomiteen vært i dialog med ulike ressurspersoner som har forbindelser til hovedstyret. Dette bidro til at komiteen fikk et bedre bilde av hvilke kvaliteter som er viktige å ha i styret, samt bistand med forslag til caseoppgaver til kandidatene som stilte.

Valgkomiteen har vurdert kandidatene ut ifra kandidatskjema, Sofaprat (SiO hovedstyre + styreleder), caseoppgave (leder av Kulturstyret, SiO hovedstyret + styreleder) og intervju. Alle kandidater har hatt intervju enten fysisk eller digitalt og vi har tillit til at kandidatene vil gjøre en god jobb i de vervene de er innstilt på.

Vi har innstilt på to av tre medlemmer til hovedstyret, og håper noen vil fylle den siste plassen.

Til klageutvalg for tildeling av SiO bolig 2 år, kom det dessverre ingen kandidater før fristen var gått ut. Vi håper og oppfordrer at engasjerte studenter vil stille til dette vervet.

Valgkomiteen har brukt to ulike måter for innstilling:

Valgkomiteens innstilling er som følger:

 

Styreleder SiOs hovedstyre

Valgkomiteens innstilling

Eilif Tanberg (innstilt)

Valgkomiteen innstiller Eilif Tanberg som styreleder av SiOs hovedstyre. Eilif Tanberg har det siste året sittet som nestleder av SiOs hovedstyre. Gjennom valgprosessen viser han gode refleksjoner over hva som blir viktig framover for SiO. Han har gode betraktninger over situasjonen man står i når det gjelder studentboliger, og ser også på hvilke velferdsutfordringer som må løftes i Akershus. Eilif har vurderinger og tanker om hvordan styrke SiO Helse, som valgkomiteen ser positivt på. Eilif er tydelig på hva han ønsker å gjøre som styreleder både organisatorisk, og politisk. Med sine erfaringer både gjennom SiO det siste året, og gjennom sine erfaringer i andre organisasjoner tror valgkomiteen han vil gjøre en god jobb det kommende året som styreleder.

Hovedstyrets innstilling

SiOs hovedstyre har innstilt Eilif Tanberg som ny styreleder for 2024.

 

Styremedlem SiOs hovedstyre 

Andrine Breiner Johansen: (enstemmig innstilt)

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Andrine Breiner Johansen som styremedlem i SiOs hovedstyre. Andrine har bred og solid erfaring som strekker seg over et tiår, både innen politikk, studentfrivillighet, og sist som samarbeidsansvarlig i Velferdstinget. Under intervjuet, sofapraten og caseoppgaven har Andrine vist svært gode evner når det gjelder selvrefleksjon, forståelse for SiOs behov og studentenes fremtid, samt vist en god forståelse av hvilke problemer som må håndteres umiddelbart. Andrine sine tanker om bolig drar nytte av god kjennskap til Oslo og hun kommer med gode løsningsforslag rundt boligproblematikk. Hun tenker utenfor boksen og viser at hun kan bruke sin bakgrunn til å reflektere over hva som er realistisk, og hva som kan gjøres enklere og/eller mer effektivt. Når det gjelder helse, diskuterer hun utfordringer som SiO står overfor, og hvordan fremtidige studenter kan få et mer optimalisert SiO på det organisatoriske nivået. Hennes tidligere erfaringer vil være til nytte for studentene inn i hovedstyret. Valgkomiteen har tillit til at Andrine vil gjøre en svært god jobb i dette vervet.

 

Carl William Nordby (enstemmig innstilt)

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Carl William Nordby som styremedlem av SiOs hovedstyre. Carl William kan vise til flere år med organisasjonserfaring og viser gode refleksjoner rundt ulike temaer. Han har klare tanker om hvordan SiO bolig skal øke dekningsgraden og viser at han kan tenke utenfor boksen. Han ønsker en større prioritering av psykisk helse, men ønsker også å utvide de eksisterende tilbudene. Valgkomiteen biter seg særlig merke i hans engasjement for markedsføring og at SiO skal bli mer synlig for alle studentene. Med sin brede erfaring, villighet til å gjøre harde prioriteringer og evnen til å jobbe under press, tror vi at han vil bidra med gode synspunkter inn i SiOs hovedstyre.

 

Styremedlem SiO hovedstyre: ingen innstilling

 

Styremedlem SiO Mat og drikke

Sander Vestby (enstemmig innstilt)

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Sander Vestby som styremedlem i SiO mat og drikke. Sander har ingen tidligere erfaring fra Velferdstinget eller SiO, men viser likevel gjennom tidligere erfaringer i både organisasjon europeisk ungdom og lokalpolitikk i hjemkommunen Søndre Land at han har erfaringer som kan være gode for SiO mat og drikke. Gjennom caseoppgaven svarer Sander godt på problemstillinger som SiO Mat og drikke kan stå i. Sander klarer å se lengre linjer og hva som kan være godt for fremtidens studenter. Valgkomiteen tror Sander vil gjøre en god jobb for studentene gjennom å være styremedlem i SiO Mat og drikke de neste to årene.

 

Leder av Kulturstyret

Polina Malinina (innstilt)

Valgkomiteen innstiller på Polina Malinina som leder av Kulturstyret. Med bakgrunn i hennes tidligere erfaringer og det potensiale hun besitter for å utføre en god jobb det kommende året, har valgkomiteen valgt å innstille Polina som leder av Kulturstyret det kommende året. Polina har det siste året sittet som leder av Kulturstyret og med revideringene i Kulturstyret som ble vedtatt 6. november i år, så har valgkomiteen tiltro til at hun kan gjøre en god jobb det kommende året. Hun viser refleksjoner over hva som bør gjøres også fremover i Kulturstyret.

 

Klageutvalg for tildeling av SiO Bolig (1 år)

Nasjida Noorestany (enstemmig innstilt)

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Nasjida Noorestany som medlem av klageutvalg for tildeling av SiO Bolig (1 år). Hun viser gjennom sine tidligere erfaringer og refleksjoner at hun passer godt inn i vervet som medlem av klageutvalget for tildeling av SiO bolig. Hun studerer juss på UiO og viser hvordan hun kan bruke utdanningen sin inn i vervet. Nasjida viser god rolleforståelse og kan se ulike perspektiver som kan være verdifulle inn i vervet.

 

Klageutvalg for tildeling av SiO Bolig (2 år)

Det stilte ingen kandidat innen tidsfristen for å bli vurdert av valgkomiteen.

Del på Twitter Del på Facebook