Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Om valgprosessen
Velferdstingets valgkomite for 23–24 har bestått av Isak Grov Diesen (leder), Niamh Brekkhus, Yosef Ihdego, Muna Guleid og Anita Stellander. I løpet av valgprosessen har enkelte medlemmer ikke vurdert ulike kandidater av ulike årsaker.

For å få bedre forståelse hva som kreves som rollene i et arbeidsutvalg har leder av valgkomiteen vært i dialog med ulike ressurspersoner som har forbindelser til arbeidsutvalget for å få et bedre bilde hvilke kvaliteter som er gode å ha inn i rollene, samt bistand med forslag til caseoppgaver til kandidatene som stilte.

Faktorer som studiested, kjønn og bakgrunn har spilt inn i denne sammensetningen, men det utslagsgivende for oss har til slutt vært den helhetlige egnetheten til kandidatene. Vi mener at egnetheten kandidatene har og fremviser gjør at den foreslåtte sammensetningen av personer som vi foreslår er den beste for de ulike vervene.

Valgkomiteen har vurdert kandidatene på kandidatskjema, sofaprat (arbeidsutvalget), caseoppgave (valgkomiteleder, arbeidsutvalget) og intervju.

Alle kandidater har hatt intervju enten fysisk eller digitalt og vi har tillit til at kandidatene vil gjøre en god jobb i de vervene de er innstilt på.

Valgkomiteen ønsker å takke alle som har stilt seg til disposisjon for vår vurdering og understreker at det har vært en givende og vanskelig jobb å skulle vurdere så mange gode kandidater opp mot hverandre.

Valgkomiteen har benyttet seg av følgende innstillinger/definisjoner:

Valgkomiteen har innstilt følgende:

 

Arbeidsutvalget
Leder av arbeidsutvalget: Christina Eide (enstemmig innstilt)
Valgkomiteen har enstemmig innstilt Christina Eide som leder for arbeidsutvalget. Valgkomiteen er overbevist om at Eide er den rette personen til å lede Velferdstinget det kommende året.

I caseoppgaven svarte Eide reflektert og viste tydelige tegn på gode lederegenskaper. Kandidaten demonstrerte også et inngående kjennskap til Velferdstinget, dets utfordringer og muligheter, samt samarbeidet med Studentsamskipnaden SiO. Vedkommendes svar vitner om en evne til å tenke strategisk og helhetlig, noe som vil være uvurderlig i rollen som leder. Eide er organisatorisk, analytisk og politisk, og vil løfte og motivere hele arbeidsutvalget for det kommende året.

Eide har også vist en dyp forståelse for betydningen av studentmeldingen og dens potensielle innvirkning på fremtidige studenter i Oslo og Lillestrøm. Kandidaten har klare visjoner for Velferdstingets rolle i å påvirke denne meldingen til det beste for studentvelferden.

Med sin brede erfaring fra studentpolitikken, solide fundament og unike innblikk i studentenes hverdag og utfordringer, vil Eide kunne løfte og motivere hele arbeidsutvalget for det kommende året. Gjennom hele prosessen har vedkommende vist seg som en sterk og kompetent kandidat med en dyp forståelse for studentenes behov og en klar visjon for fremtiden.

Valgkomiteen er sikre på at Eide vil gjøre en fremragende jobb som leder og bidra til å styrke studentvelferden i Oslo og Lillestrøm.

 

Nestleder i arbeidsutvalget: Mitra Fagerli Rahman (flertallets innstilling)
Flertallet av valgkomiteen innstiller på Mitra Fagerli Rahman som nestleder av arbeidsutvalget. Etter en grundig vurdering av vedkommendes kandidatskjema, sofaprat, intervju og caseoppgave, mener vi at Rahman er en svært kompetent og egnet kandidat til vervet.

Rahman har vist gjennom prosessen at vedkommende har en solid forståelse av rollen som nestleder, og kandidatens evne til å reflektere over komplekse problemstillinger og komme med velbegrunnede løsninger som viser at Rahman har de nødvendige ferdighetene for å håndtere utfordringene i denne rollen.

Rahman viser en proaktiv tilnærming til problemhåndtering med et ekstra fokus på forventningsavklaringer, god kommunikasjon og delegering av ansvar. Under intervjuet imponerte kandidaten flertallet i valgkomiteen med sin evne til å formulere klare og gjennomtenkte svar, og viste god forståelse for arbeidsutvalgets oppgaver.

Rahman beskriver i sitt kandidatskjema sitt engasjement for struktur og organisasjon, og gjennom vedkommendes erfaringer med å styrke strukturer i flere organisasjoner gjør kandidaten godt egnet til å jobbe med Velferdstinget for å gjøre det enda bedre og mer tilgjengelig for alle medlemmer.

Flertallet mener at Rahman er den beste kandidaten for stillingen som nestleder i arbeidsutvalget og vil tilføre betydelig verdi til Velferdstinget i det kommende studieåret.

Nestleder i arbeidsutvalget: Mitra Fagerli Rahman (mindretallets innstiling: ikke innstilt)
Mindretallet i valgkomiteen ønsker ikke å innstille Mitra Fagerli Rahman som nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus. Mindretallet savner mer relevant studentpolitisk erfaring, noe som anses som viktig for nestledervervet i Velferdstinget. Under intervjuet opplevde mindretallet at kandidaten manglet refleksjoner rundt forståelsen av overordnet ledelse og de organisatoriske utfordringene som vil oppstå i den kommende perioden. Mindretallet mener også at Rahman mangler en forståelse for hvordan man jobber med rekruttering opp mot ulike verv i Velferdstinget.

Til tross for sin korte tid i organisasjonen, har Rahman vist gode refleksjoner om hvordan vedkommende vil jobbe med kommunikasjon med resten av arbeidsutvalget, Velferdstinget og administrasjonen i Velferdstinget. Vedkommende viser også et genuint engasjement, er verbalt sterk og karismatisk.

 

Politikk- og medieansvarlig i arbeidsutvalget: Hans-Markus Jensvold-Kverneng (innstilt)
Valgkomiteen har innstilt Hans-Markus Jensvold-Kverneng som politikk- og medieansvarlig i Velferdstinget. Kverneng har gjennom sitt år i denne rollen vist solid forståelse og kunnskap om hvordan Velferdstinget skal jobbe opp mot politikere i både Oslo og Lillestrøm. Vedkommende ønsker å videreføre dette arbeidet det kommende året. Kverneng skisserer gjennom sitt kandidatur realistiske måter hvordan vedkommende vil jobbe studentenes sak opp mot Hammersborgerklæringen.

Kverneng har solid politisk og organisatorisk erfaring som vil være verdifull i arbeidet med å påvirke de ulike politiske partienes prosesser med stortingsprogrammer. Gjennom refleksjoner i intervju og caseoppgaver har Kverneng vist gode tanker om hvordan Velferdstinget skal jobbe opp mot media det kommende året. I kandidatskjemaet uttrykker Kverneng vilje til å gjøre den store arbeidsinnsatsen valgkomiteen mener er nødvendig i rollen som politikk- og medieansvarlig. Vi tror Kverneng vil fungere godt i et samarbeid med resten av de innstilte kandidatene til AU.

 

Samarbeidsansvarlig i arbeidsutvalget: Celine Lyngås Sataøen (del av valgkomiteen)
Del av valgkomiteen innstiller på Celine Lyngås Sataøen til vervet som samarbeidsansvarlig for Velferdstinget. Etter en helhetlig vurdering av kandidatens kandidatskjema, intervju, sofaprat og caseoppgave, finner del av valgkomiteen at Sataøen har de nødvendige kvalifikasjonene og motivasjonen som kreves for rollen. Sataøen har flere års erfaring fra SiO som både ambassadør og stand-crew, hvor vedkommende har fått verdifull innsikt i SiOs tilbud og studentenes behov. Denne erfaringen gir vedkommende et godt grunnlag for å videreutvikle SiOs tjenester, øke synligheten til SiO og Velferdstinget på både store og små studiesteder i Oslo og Akershus, og kandidatens akademiske bakgrunn gir vedkommende en solid base innen markedsføring, ledelse og design.

Sataøen er lyttende, tilgjengelig, samarbeidsvillig og lett å prate med. Vedkommende har vist gode kommunikasjonsevner og evne til å være åpen for andres meninger, noe som er essensielt for en samarbeidsansvarlig. I caseoppgaven viste Sataøen evne til å ta initiativ og bidra til teamet. I intervjuet viste vedkommende forståelsen for viktigheten av jevnlig kontakt med studiesteder og strategier for å forbedre kommunikasjonen og markedsføringen av Velferdstinget gjennom sosiale medier. Del av valgkomiteen mener at Sataøen er godt egnet til å fylle vervet som samarbeidsansvarlig.

 

Samarbeidsansvarlig i arbeidsutvalget:  (del av valgkomiteen, innstilt ingen kandidat)
Del av valgkomiteen innstiller ikke på Celine Lyngås Sataøen. Sataøen er en kandidat med flere års erfaring fra studentdemokratiet. Kandidaten fremstår noe forsiktig og rolig fremtoning, men svært sympatisk og vennlig.

Del av valgkomiteen mener at Sataøen vil kunne jobbe godt sammen med resten av arbeidsutvalget. Del av valgkomiteen erkjenner vedkommendes gode ideer om hvordan arbeidsutvalget kan styrkes. Likevel, etter en grundig vurdering basert på en caseoppgave, intervju og sofaprat, er del av komiteen noe usikre på om Sataøen vil kunne møte kravene til rollen som samarbeidsansvarlig. Dette innebærer å være en aktiv pådriver i samarbeidet med utdanningsinstitusjonene, samtidig å være en tydelig og sterk nok stemme.

 

Valgkomiteen
Leder av valgkomiteen: Niamh Ane Brekkhus (flertallets innstilling)
Flertallet av valgkomiteen innstiller Niamh Ane Brekkhus som leder av valgkomiteen. Brekkhus er godt kvalifisert basert på sin caseoppgave, kandidaturskjema og intervju. Kandidaten utmerker seg med sitt engasjement, strukturerte tilnærming og evne til å håndtere flere oppgaver samtidig.

Brekkhus har vist en imponerende evne til å organisere og prioritere oppgaver, samt en dyp forståelse for valgkomiteens oppgaver og ansvar. Vedkommende fremstår som en naturlig leder med gode kommunikasjonsevner og evnen til å motivere andre. Kandidatens erfaring som medlem av valgkomiteen i Velferdstinget denne perioden har gitt henne verdifull innsikt og ferdigheter, samt høy arbeidskapasitet og refleksjonsevne.

Flertallet av valgkomiteen har stor tro på at Brekkhus vil utføre oppgaven som leder på en avgjørende måte og bidra positivt til valgprosessen det kommende studieåret.

 

Leder av valgkomiteen: Benedicte Marie Finneide (mindretallets innstilling)
Mindretallet i valgkomiteen innstiller Benedicte Marie Finneide som leder av valgkomiteen. Mindretallet mener at Finneides tidligere erfaringer som både medlem og leder av valgkomiteen i andre organisasjoner gir vedkommende en solid forståelse for rollen. Gjennom sine refleksjoner i caseoppgaver og intervju har Finneide demonstrert gode tanker om hva som trengs i det kommende året som leder av valgkomiteen.

I intervjuet reflekterte Finneide grundig over sine styrker og begrensninger som leder av valgkomiteen. Vedkommende har også delt sine tanker om hvordan hun vil balansere studier, jobb og vervet på en sunn måte. Mindretallet i valgkomiteen har tillit til at Finneide vil gjøre en god jobb som leder av valgkomiteen det kommende studieåret.

 

Kontrollkomiteen
Medlem av kontrollkomiteen 1 år: William Giffen Sæbø (enstemmig innstilt)

Valgkomiteen innstiller enstemmig på William Giffen Sæbø som medlem av kontrollkomiteen. Sæbø har flere års erfaring fra studentpolitikken og har vært medlem av kontrollkomiteen de siste årene. Med sin brede erfaring fra både Velferdstinget og andre organisasjoner, bidrar vedkommende til å videreutvikle og vedlikeholde engasjementet i studentbevegelsen.

Valgkomiteen la særlig merke til vedkommendes engasjement og ønske om å gjøre vervet mer attraktivt for andre innad i organisasjonen. Valgkomiteen mener at kandidatens omfattende erfaring, brennende engasjement og øye for detaljer gjør vedkommende til et ypperlig medlem av kontrollkomiteen det kommende året.


For vervene som ikke er nevnt, var det ingen søkere som stilte innen fristen.

Del på Twitter Del på Facebook