Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Engasjerte studenter søkes!

Velferdstinget i Oslo og Akershus skal velge sine tillitsvalgte for 2013. Studentene som får Velferdstingets tillit utgjør hjertet og hjernen i Norges største studentsamskipnad; Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Dette er en unik mulighet til å representere SiO-studentene og ivareta deres velferdsinteresser.

Velferdstinget har satt ned en Valgkomite som skal innstille på kandidater til disse vervene. Komiteen består av:

Jenny Nygaard (leder, UiO)
Mari Berdal Djupvik (UiO)
Therese Eia Lerøen (HiOA)
Eirik Strøm Solberg (HiOA)
Cecilie Collet Sælør (BI)

Vi oppfordrer engasjerte og dyktige studenter til å kontakte valgkomiteen på e-post (valgkomiteen@studentvelferd.no) snarest mulig og senest innen 23. november. Vi ønsker et motivasjonsbrev og CV fra alle kandidater. I tillegg ønsker vi at kandidater til heltidsverv i AU og styremedlem i HS legger ved to referanser. Alle SiO-studenter (som har betalt semesteravgift) er valgbare. Interessante kandidater vil bli innkalt for intervju i slutten av november.

OBS: Kandidater til Hovedstyret og delstyrene velges med personlig vara. For at VK kan innstille på en kandidat må VK være informert om hvem som er aktuell som vara, og vi ønsker en kort CV fra vara. Hvis noen kandidater opplever problemer med å skaffe seg en skikket vara kan VK være behjelpelig med dette.

Vervene som skal besettes er:

Valg av seks medlemmer til Velferdstingets Arbeidsutvalg:

– Valg av leder (100%)

– Valg av nestleder (100%)

– Informasjonsansvarlig (100%)

– Profileringsansvarlig (35%)

– Politisk rådgiver x 2 (35%)

Velferdstingets Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget (AU) er ansvarlig for den daglige driften av Velferdstinget og holder til på Villa Eika på Universitetet i Oslo. AU er Velferdstingets saksbehandler. Dette innebærer at AU arrangerer og forbereder Velferdstingets møter (mellom syv og ti i året, inkludert et velferdsseminar). AU følger opp VTs vedtak i samråd med samskipnaden og påvirker SiO gjennom Hovedstyret og representantene i delstyrene. AU pleier kontakten med de lokale tillitsvalgte og studentene på SiOs medlemsinstitusjoner. I tillegg jobber AU opp mot Norsk Studentorganisasjon, Kunnskapsdepartementet og Oslo kommune. AU fungerer som Velferdstingets ansikt utad i pressen og driver kampanjearbeid og arrangerer ulike aksjoner og stunts.

OBS Vervbeskrivelsene brukes som et utgangspunkt for den interne arbeidsfordelingen i Arbeidsutvalget.

Leder (100 %)

… har et overordnet ansvar for Velferdstingets Arbeidsutvalg.

H*n skal sørge for at Velferdstingets politikk får gjennomslag i de riktige instanser. H*n har hovedansvaret for kontakten med studentrepresentantene i  Hovedstyret og i alle SiOs delstyrer. Leder har interne og eksterne representasjonsoppgaver, og er kontaktperson opp mot ledelsen i SiO.

Leder er kontakt- og talsperson overfor eksterne aktører og samarbeidspartnere som media, samskipnad, andre studentdemokratier, politikere og lignende.

Sammen med organisasjonskonsulenten har leder ansvaret for organisasjonens økonomi. Leder har også arbeidsgiveransvar for organisasjonskonsulenten og arbeidsutvalget for øvrig. Dette medfører et personalansvar med tilhørende oppgaver.

Nestleder (100 %)

… er leders høyre hånd og stedfortreder. Nestleder tar ofte på seg en prosjektlederrolle og har de siste årene hatt ansvar for store enkeltprosjekter, som semesterstartsarrangementer og medieundersøkelsen.

Informasjonsansvarlig (100%)

… har ansvar for informasjonsflyten fra AU til studenter tilknyttet SiO og studentpolitikken i Oslo. Dette innebærer en oppfølging av studentdemokratiene ved de ulike samskipnadsinstitusjonene og informasjonsarbeid rundt VTs mål og virke. Informasjonsleder er ansvarlig for VTs eksterne relasjonsbygging. H*n har et spesielt ansvar for å følge opp og skolere de lokale studentdemokratiene og studentmediene tilknyttet Velferdstinget. I tillegg skal Informasjonsansvarlig innkalle og avholde Valgforsamling for de mindre høyskolene før konstituerende VT-møte hver høst. Hjemmesiden www.studentvelferd.no, siden til VT på facebook og evt. andre sosiale medier skal følges opp av Informasjonsansvarlig.

Politisk rådgiver x 2 (35 %)

… vil ha oppgaver som ligner på de Samfunnskontakten ivaretar i dag. I tillegg vil de bidra til sakspapirer, lobbynotater, leserinnlegg, pressemeldinger og annet forefallende arbeid som arbeidsutvalget som helhet jobber med.

Profileringsansvarlig (35 %)

… har ansvar for VTs profil og utadrettede aktivitet som organisasjon. H*n har ansvar for VTs profileringsmateriell og koordinering, og gjennomføring av kampanjer. Samarbeider med Informasjonsansvarlig.

Valg av 2 styrerepresentanter til Hovedstyret (2 år)

Hovedstyret er det øverste organet i SiO. Det er ti medlemmer i SiOs Hovedstyre. Fem av disse er studentrepresentanter valgt av VT. For 2013 skal det velges to nye studentrepresentanter. Blant disse fem velges det også en ny leder av Hovedstyret.

Hovedstyret har et overordnet ansvar for SiO. Blant styrets oppgaver er utarbeidelse og oppfølging av strategidokumenter og kontroll med samskipnadens økonomi. Styremedlemmer har personlig ansvar for de beslutninger som tas i styret. Vi anbefaler at kandidater til disse vervene har et reflektert forhold til hva dette innebærer.

Hovedstyret har syv til åtte styremøter/styreseminar i året. HS-studentene plikter i tillegg å delta på formøter i regi av VT-AU, og de har møteplikt på VT-møter. I tillegg fordeler styrestudentene delstyrene seg imellom. Disse har mellom fire og åtte møter i året og har plikter også til formøter med VT-AU.

Valg av ett  medlem (for 2 år) med personlig vara til styret for Studentboligene

Styret for Studentboligene er ansvarlig for å følge opp driften av SiOs boligmasse på ca. 6000 studentboliger. Boligstyret følger opp Boligdivisjonens administrasjon, vedtar strategidokumenter, og uttaler seg til Hovedstyret i viktige saker knyttet til Studentboligene. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. 4 ganger i semesteret, samt på formøter med representantene fra VT/AU i forkant av hvert styremøte. Vervet er honorert.

Valg av ett medlem (for 2 år) med personlig vara til URBO

URBO er aksjeselskap tilknyttet SiO. Styret i URBO sikrer driften av SiOs kommersielle utleie, deriblant av næringslokaler, parkeringsplasser og noen leiligheter. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. 4 ganger i semesteret, samt på formøter med representantene fra VT/AU i forkant av hvert styremøte. Vervet er honorert per møte.

Leder av Kulturstyret

Kulturstyret (KS) er instansen i SiO som fordeler støtten fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer. Kulturstyret består av 10 representanter, hvorav en er leder. Mer om Velferdstingets kulturstyre her.


Samtlige verv over skal valgkomitéen innstille på. I tillegg skal det velges på møtet:

Valg av 3 medlemmer til Velferdstingets kontrollkomité

Kontrollkomiteen (KK) har som oppgave å kontrollere at Velferdstingets vedtekter og andre bestemmelser blir fulgt. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene ved valg av Velferdstingets representanter og vararepresentanter (de tre som havner i KK har plassfratredelse i VT, dvs. at de trer ut som ordinære VT-representanter og mister stemmerett i forsamlingen).  I tillegg skal KK kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer er i tråd med Velferdstingets krav og god regnskapsskikk.

2 medlemmer til Klagenemda for tildeling av studentbolig

Klagenemnda for tildeling av boliger er en instans for klagesaker som rettes til Studentboligene i SiO. Nemnda har bestått av tre studenter valgt av Velferdstinget og har sittet for ett år av gangen, med normalt ett møte i halvåret. På møtet får medlemmene innsyn i personlig informasjon som berører klageren, og har derav taushetsplikt. Nemnda fatter sitt vedtak på bakgrunn av Reglement for tildeling av studentboliger i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (http://www.sio.no/files/info/bolig/Tildelingsreglement.pdf). Det skal velges to studenter, en for ett år og en for to år, i tillegg til varaer for begge.

5 medlemmer til Kulturstyret

Kulturstyret (KS) er instansen i SiO som fordeler støtten fra semesteravgiften som går til studentforeninger og studentarrangementer. Kulturstyret består av 10 representanter, hvorav en er leder. Mer om Velferdstingets kulturstyre her.

Ønsker du å stille til kulturstyret, kontrollkomitéen eller klagenemda for bolig så finner du kandidatskjema her.

Del på Twitter Del på Facebook