Innmeldt av: Arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus

Ullevål sykehus og tilhørende tomtearealer ble i 2002 overført fra Oslo kommune til statlig eide Helse Øst, nåværende Helse Sør-Øst, som følge av sykehusreformen i 2001.1 I lengre tid har sykehuset vært et politisk betent tema, og bystyrepolitikere har begynt å ta til orde for at kommunen burde kreve tilbake tomten dersom den ikke lenger vil brukes til offentlige formål som Oslo er enige i.2

Stortinget har besluttet å vedta nedleggelsen av Ullevål sykehus til fordel for nye sykehus på Gaustad og Aker.3 Dette skjer samtidig som dekningsgraden på studentboliger hos SiO er lavere enn ønsket, og boligmarkedet fortsetter å by på store utfordringer for studenter. Ullevål-tomten er godt plassert i forhold til en rekke av Oslo sine høyere utdanningsinstitusjoner, og tomten er godt koblet på kollektivnettverket med trikk og buss, samt Forskningsparken T-banestasjon som, til fots, ligger noen knappe minutter unna.

Køene for å få bolig hos SiO er lange og boligutviklingen går for tregt. Det er nødvendig med flere arealer der det kan bygges boliger rettet mot studenter. Ullevål sykehus-tomten er et godt eksempel på et areal som har de kvalifikasjonene SiO burde se etter for å bygge boliger, og har potensiale til å bli en svært attraktiv studentby. I tillegg er tomten godt koblet på allerede eksisterende Ullevål studentby, som gir en mulighet for utvidelse av studentbyen til den nye tomten.

Ullevål sykehus-tomten er i en særegen størrelsesklasse, og det anerkjennes derfor at det kan være utfordrende å utvikle studentboliger over hele området. En oppsplitting av tomten som gjør det mulig for SiO å starte nye boligprosjekter innenfor sin økonomiske kapasitet vil da være gunstig.

Ved en nedleggelse av Ullevål sykehus ønsker Velferdstinget i Oslo og Akershus derfor en utvidelse av Ullevål studentby for å minske mangelen på studentboliger i Oslo-regionen. Dette burde gjøres ved at Studentsamskipnaden SiO tilegner seg relevante deler av Ullevål sykehus-tomten forbeholdt boligutvikling, og eventuelle andre velferdstjenester, rettet mot Oslo-studentenes interesser.

Velferdstinget i Oslo og Akershus mener at:

Kilder / Vedlegg

  1. https://sml.snl.no/Ullev%C3%A5l_universitetssykehus
  2. https://www.aftenposten.no/oslo/i/V9LvvJ/for-20-aar-fikk-staten-ullevaal-tomten-gratis-naa-boer-oslo-kreve-tomten-tilbake-mener-oslo-venstre
  3. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/Voteringsoversikt/?p=86093&dnid=1
Del på Twitter Del på Facebook