Hvem kan søke tilskudd?

En rekke studentråd, medier og utvalg kan søke penger direkte fra Velferdstinget i Oslo og Akerhus (VT) sin tilskuddsportefølje. Det skilles mellom tre typer organisasjoner som kan søke penger direkte fra VT:

Kulturinstitusjoner
Som kulturinstitusjoner regnes de organisasjoner av og for studenter som kan søke om og få støtte direkte fra Velferdstinget. Kulturinstitusjoner har et bredt kulturtilbud som ikke er rettet mot en eller flere spesielle undergrupper, men har et bredere fokus og er
rettet mot hele eller større deler av studentmassen tilknyttet SiO.

Kulturpolitiske tildelingskriterier for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Eksempler på organisasjoner som tidligere har fått støtte er Det Norske Studentersamfund og SBIO.

Studentmedier
Som studentmedier regnes de medieorganisasjoner som kan søke om og få støtte direkte fra Velferdstinget. Studentmedier er publikasjoner som ikke er rettet mot en eller flere spesielle undergrupper, men har et bredere fokus og er rettet mot og når ut til hele studentmassen tilknyttet SiO.

Mediepolitiske tildelingskriterier for Velferdstinget i Oslo og Akerhus

Eksempler på organisasjoner som tidligere har fått støtte er Universitas og Radio Nova.

Studentdemokratier
Herunder faller de lovpålagte studentdemokratiene ved skolene i SiO. Følgende prinsipper ble vektlagt i fordelingen i 2011 (hentet fra sakspapirene til tildelingsmøtet i 2011):

Eksempler på studentdemokratier er Studentparlamentet ved HiOA, Studentforeningen Frappé og Veterinærmedisinsk studentutvalg.

Kan dere søke fra kulturstyret?
For penger til sosiale og kulturelle arrangementer oppfordres studentdemokratier til å søke penger fra kulturstyret, heller enn å søke penger til sosiale arrangement direkte fra Velferdstinget. Likevel har Velferdstinget historisk sett vært pragmatiske når det kommer til svært små skoler hvor det er helt naturlig at studentdemokrati og sosial aktivitet glir inn i hverandre.

Praktisk informasjon

Hvordan søke?
Informasjon og søknadsskjema kommer nærmere møtet i oktober. Har dere spørsmål om søknadsprosessen nå kan dere kontakte Velferdstingets ”Økonomihjelpesentral” på adm@studentvelferd.no.

Frister
Søknadsfristen for 2013, for penger som da blir bevilget i 2014, er enda ikke satt.

Tilskuddsavtale
Tilskuddsavtalen (blir lagt ut samtidig som søknadsskjema) er noe Studentrådet, -utvalget, eller -parlamentet skriver under på. Den er lagt ved for å vise hvilke krav og forventninger som knytter seg til det å være en del av Velferdstingets tilskuddsportefølje.

Eksempler på søknader
Søknadene som kom i 2011 og søknadene som kom i 2012 er gode eksempler på søknader. Se også arbeidsutvalgets innstilling og resultatet av tildelingene i sakspapirene.

Annet
Vi har en ”hjelpesentral” for praktiske spørsmål rundt søknaden: ta kontakt med VTs adminstrasjon på adm@studentvelferd.no. Spørsmål av mer politisk art rettes til Velferdstingets leder (kontaktinfo her). (Hvorfor er systemet slik det er? Hvor mye penger kan vi regne med å få?) Ikke nøl med å ta kontakt!