Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.

Innmeldt av: Sigve Næss Røtvold, Universitetet i Oslo

Bakgrunn
Studentenes økonomiske utfordringer er et nøkkeltema, og debatten har hovedsakelig dreid seg om størrelsen på studiestøtten. Det er på tide å utvide denne debatten og vurdere studentenes særstilling i samfunnet, spesielt i lys av andre yrkesgruppers økonomiske kompensasjon for tilsvarende innsats.

Ifølge SSB bruker studentene i snitt 50 timer på studier og jobb. Likevel er studiene regnet ut til å skulle være en fulltidsjobb, og for de som ikke jobber tilsvarer den nærmere i overkant av 39 timer i uka. For dette får studentene en studiestøtte på 137 907 kroner årlig. Dette tilsvarer i snitt 12 537 i måneden når man regner med storstipendet. Av dette må man tilbakebetale 60 % når man er ferdig å studere, 7 522 kroner. Altså «får» man faktisk bare 5 015 kroner i måneden.

For å sammenligne hele den årlige studiestøtten med Norges fattigdomsgrense som lå på 251 600 kroner i 2021. Studenter som til sammen får 137 907 kroner i året ligger over 113 000 kroner under fattigdomsgrensa.
Måten studiefinansieringen er lagt opp på er uholdbar. Studenter blir karakterisert som midlertidig fattige, og har derfor mye mindre kontinuitet i kampen for en mer rettferdig ordning. Vi i Velferdstinget må ta opp kampen for å endre dette.

Formål
Denne resolusjonen tar sikte på å øke bevisstheten rundt studentenes rolle som samfunnsbyggere og deres rett til økonomisk anerkjennelse for denne innsatsen. Vi ønsker å utfordre tanken om at lån er den eneste veien ut av økonomiske vanskeligheter for studenter.

Velferdstinget i Oslo og Akershus mener at

Kilder / vedlegg
Levekårsundersøkelsen fra SSB: https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/artikler/studenters-levekar-2021.en-levekarsundersokelse-blant-studenter-i-hoyere-utdanning


Informasjon om studentmassen SSB (legg merke til hvordan andelen studenter med foreldre uten høyere utdanning er nedadgående: https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/statistikk/studenter-i-universitets-og-hogskoleutdanning

PDF-versjon av resolusjonen kan lastes ned her.

Del på Twitter Del på Facebook