Dette innlegget er over 40 dager gammelt, og informasjonen kan være utdatert.
Collage av portrettbilder av de tre innstilte Hovedstyre-kandidatene.

Innstilte kandidater til SiOs Hovedstyre, venstre til høyre: Adrian Skagen, Stine Johannessen og Eva Moshuus

Velferdstinget valgkomite for 21-22 ble valgt inn på vårvalgmøtet til Velferdstinget våren
2021. Komiteen har bestått av Axel Klanderud (leder), Knut Andre Sande, William Sæbø og
Constance Thuv. Valgkomiteens innstillinger er:

Medlem av kontrollkomiteen til SiO Barnehage: Enstemmig innstilling på Mikkel Sibe.

Mikkel utviser stor motivasjon for å stille til kontrollkomiteen for SiO barnehage. Blandet med
at Mikkel selv studerer til å bli barnehagelærer, har stor erfaring og kompetanse ved å ha
jobbet i barnehage selv er det spesielt bra at dette kommer i tillegg til Mikkels erfaring og
kompetanse rundt arbeid med prosesser knyttet til retningslinjer og vedtekter fra blant annet
å ha sittet i kontrollkomiteen til VT. Valgkomiteen er sikre på at Mikkel vil gjøre en god jobb i
kontrollkomiteen til SiO barnehage.

Leder av Kulturstyret: Enstemmig innstilling på Barathy Pirabahar.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Barathy Pirabahar. Barathy er nåværende nestleder i
KS, og vi ser på det som svært viktig at den nye sammensetningen til KS etter årskiftet
innebærer en leder som har god kjennskap til KS sin struktur, funksjon og virke for
studentene. Barathy har mange gode tanker rundt hvordan KS kan øke sin relevans for
studentene og bli synligere slik at enda flere studenter enn i dag kan dra nytte av KS. VK er
trygge på at Barathy vil gjøre en forutsigbar og god jobb for KS videre i en tid hvor organet
blir en svært viktig bidragsyter for å få tilrettelagt for økt studentaktivitet etter korona.

Styremedlem SiO Mat og Drikke: Enstemmig innstilling Silje Wilhelmsen.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på Silje Wilhelmsen til styret for SiO mat og Drikke. Silje
viste i intervjuet at hun har god forståelse for arbeidet i SiO mat og drikke sitt styre og
reflekterer godt rundt tilbudet til SiO mat og drikke i dag og hva det kan bli i fremtiden.
Hennes studiebakgrunn på ernæringsfysiologi mener også valgkomiteen er relevant å trekke
frem, da dette også vil gi gode faglige innspill til SiO mat og drikke styret. (Axel Klanderud deltok ikke i denne avgjørelsen på grunn av inhabilitet.)

Innstillinger til SiO sitt hovedstyre:

Stine Johannessen, enstemmig innstilling

Stine har allerede sittet i hovedstyret i 2 år, og valgkomiteen mener HS vil ha god nytte av
Stine sin erfaring og kompetanse videre i styret da hun vil ha lengst erfaring av alle
hovedstyremedlemmer om hun blir valgt inn for 2 nye år. Stine har klare tanker om risikoene
og muligheter SiO som konsern står overfor, og hvordan man kan forstå og bruke disse på
måter som tjener konsernet og studentene. Valgkomiteen har inntrykk av at Stine i dag
fungerer godt sammen med de andre hovedstyremedlemmene, og vi tror resten av
hovedstyret kan tjene på hennes erfaring og tilstedeværelse videre.

Adrian Skagen, enstemmig innstilling

Adrian utviser stor forståelse og gode refleksjoner rundt SiO sin funksjon i studiehverdagen
til studentene, og hvordan SiO kan bli enda bedre i fremtiden. Spesielt på områdene
bærekraft, universell utforming og rollen hovedstyret har i forhold til Velferdstinget viser
Adrian at han innehar kunnskap og tanker om hvordan SiO kan bidra til å gi studentene økt
demokratisk innflytelse i hovedstyret samtidig som man gjør studenthverdagen mer
bærekraftig og inklusiv. Adrian har også klare tanker om hvordan man kan sikre et billigere
og bedre botilbud for flere studenter i fremtiden ved å prioritere klarere i hvordan man
utformer nye bygg i boligmassen til SiO.

Eva Moshuus, enstemmig innstilling

Eva har gjennom 2 års erfaring i Velferdstingets arbeidsutvalg bygget seg opp god kunnskap
om SiO, og dette er noe valgkomiteen er sikre på at Eva vil dra nytte av i rollen som
hovedstyremedlem. Eva har allerede jobbet lenge opp mot SiO, og har klare tanker om
hvordan studentenes interesser skal ivaretas best mulig gjennom arbeid i hovedstyret. Eva
vektlegger at SiO må nå frem til flere studieinstitusjoner i sitt arbeid, og vil være en pådriver
for økt tilgjengelighet til SiOs tjenester for alle studenter uavhengig av institusjonstilhørighet.
Valgkomiteen mener dette er et viktig perspektiv som i dag ikke er godt nok representert i
styret og vi mener at Eva kan utgjøre en viktig forskjell her de kommende årene.

(NB! Eva har trukket seg fra kontrollkomiteen i forkant av dette valget)

Leder av SiO sitt hovedstyre: Stine Johannessen, enstemmig innstilling

Stine innstilles enstemmig som ny hovedstyreleder. Stine ble valgt som fungerende leder av
hovedstyret innad i hovedstyret etter at tidligere leder trakk seg tidlig i 2021. Stine hoppet på
kort tid inn i rollen og har utvist forutsigbart og godt lederskap i tider hvor det både har
oppstått utfordringer og nye muligheter for SiO. Valgkomiteen vektlegger denne erfaringen
sterkt i innstillingen som ny hovedstyreleder da vi synes det er viktig at kontinuitet i ledelsen
ivaretas i en tid hvor studentenes hverdag igjen raskt kan endre seg. I tillegg har Stine deltatt
som styreleder i prosessen med kjøp av nytt studenthus i St Olavs gate 23, og vi mener det
er viktig at Stine fortsetter i denne rollen for å sikre trygg og god fremdrift for dette prosjektet
fra HS sin side.

 

Valgkomiteens beretning

Prosessen vår begynte i starten av høstsemesteret ved å sondere rundt mulige kandidater til
vervene som skal velges på dette møtet. Spesielt har det vært lagt vekt på å finne
kandidater til SiO sitt hovedstyre, da tidligere valg til dette viktige organet har vært preget av
manglende interesse og få kandidater. Vi er svært fornøyde med at så mange egnede
kandidater har stilt i år til dette vervet. Vi har dessverre ikke vært like heldige med alle verv,
og har ikke funnet noen kandidater til klagenemnda for SiO bolig. Vi håper og oppfordrer
derfor at engasjerte studenter vil stille til dette viktige vervet før valget eller i løpet av
valgmøtet. Vi er også veldig fornøyde med at det er kandidater til alle andre verv, og 2
kandidater til leder av Kulturstyret.

Vi har gjennomført ett intervju med alle kandidater, de fleste i en hybridversjon hvor leder av
valgkomiteen har stilt fysisk med kandidaten, mens resten har deltatt digitalt samtidig over
zoom. Dette ble en løsning på grunn av spontan sykdom innad i valgkomiteen på dagen
hvor de fysiske intervjuene var planlagt, og vi rakk dessverre ikke finne andre løsninger. 3
kandidater er intervjuet heldigitalt. Valgkomiteen vil presisere at mangel på helfysiske møter
ikke har stått i veien for gode intervjuer og en god prosess. Kvaliteten på intervjuene har
heller ikke hatt noen forskjell fra de som ble intervjuet heldigitalt sammenlignet med i en
hybridversjon.

Vektlegginger i innstillingen

I utvelgelsen av kandidater for HS har flere faktorer spilt inn. Noe av det viktigste vi har sett
på er personlig egnhethet, kompetanse og forståelse for SiOs virke for studentene. I tillegg
har vi vektlagt kandidatenes egne tanker og visjoner rundt hva SiO er og kan bli i fremtiden.
Faktorer som kjønn, studiestedstilhørighet og personlige perspektiver har også spilt inn i
denne sammensetningen, men det utslagsgivende for oss har til slutt vært den helhetlige
kvaliteten til kandidatene.

Vi anerkjenner at kjønnsbalansen og studiestedstilhørigheten dessverre ikke er optimal i
sammensetningen vi foreslår for SiO HS. Samtidig mener vi at kvalitetene kandidatene har
og fremviser gjør at den foreslåtte sammensetningen av personer som vi foreslår, er den
klart beste for hovedstyret som helhet og SiOs rolle for studentene de kommende årene.
For valg av leder til KS har vi vektlagt motivasjon, personlig egnethet og kjennskap til
hvordan organet fungerer. Det samme har vi gjort med de øvrige vervene.

Vi vil til slutt nevne at vi er fornøyde med at vi har klart å få til enstemmige innstillinger i alle
vurderinger av kandidatene. Vi vil også anerkjenne at det i år har vært svært mange gode
kandidater, som har gjort at utvelgelsen i alle tilfeller ikke har vært like enkel selv om alle
innstillinger til slutt har blitt enstemmige.

Kandidaturtolkning

Valgkomiteen vil også opplyse om at vi har fattet en tolkning rundt kandidaturet til
Jonas Økland som stiller til SiO HS. Vi mener kandidaten ikke er valgbar jf §12-1 om
valgbarhet i vedtektene som sier at man må være semesterregistrert student hos en
SiO institusjon på valgtidspunktet, noe Jonas Økland ikke er og vi har derfor ikke tatt
stilling i denne innstillingen til hans egnethet som kandidat. Vi mener heller ikke hans
vara Kristoffer Egset er valgbar da han sitter i det øverste styret til en institusjon
tilknyttet SiO(Høyskolen Kristiania), jf §12-1. Egset kan bli valgbar om han trekker seg
fra dette styrevervet før 1.1.2022. Denne tolkningen er en enstemmig avgjørelse fra
VK. Forsamlingen kan velge å se bort fra vedtektene med 2⁄3 flertall, og
kontrollkomiteen kan velge å fatte en annen innstilling enn valgkomiteens tolkning.
Constance Thuv og Knut Andre Sande deltok ikke i denne avgjørelsen på grunn av
inhabilitet.

Vi vil til slutt opplyse om at alle andre kandidater som ikke er innstilt er valgbare iht
våre tolkninger av vedtektene om de skulle ønske å opprettholde sitt kandidatur.
Det foreligger ingen andre habilitetsspørsmål utover de som er beskrevet i denne
innstillingen.

Del på Twitter Del på Facebook